Normativa Muncipal

Normativa Muncipal

Reglamentos, ordenanzas y ordenanzas fiscales

Ordenanzas reguladoras y reglamentos

DescripciónFechaDocumento
Ordenanza reguladora núm. 34 sobre Tenencia de Animales Domésticos26/06/2023
Reglament de zones d'estacionament amb horari limitat (zona blava) i del pàrking municipal del Barranc de Cervera
Planejament urbanístic
Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027
Pla d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC)
Ordenança reguladora de la cessió de divers material (carpes, micròfons, taules, cadires etc.), de propietat municipal per a ús particular
Reglament del cementiri municipal
Ordenança de venda no sedentària
Ordenança reguladora de l'ús, seguretat i conservació de les platges i altres espais naturals litorals
Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Reglament del servei d'abastament d'aigua potable
Reglament de participació ciutadana
Pla de disposició de fons
Reglament d'ús de les instal·lacions i equipaments municipals
Pla local de joventut
Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries
Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica - FTTH
Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Pla de protecció civil
Ordenança municipal de bon govern
Pla economicofinancer
Reglament de la Llar d'Infants La Marinada
Ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia declaració responsable
Consulta pública prèvia sobre un projecte de nova Ordenança d'obertura d'establiments i control d'activitats
Reglament del cos de la Guàrdia Municipal
Reglament orgànic parcial
Ordenança reguladora de l'ocupació comercial de la via pública
Bases reguladores de l'atorgament de subvencions de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de Turisme i Esports
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers
Reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals
Reglament municipal del SAIAR
Quieres consultar otras ordenanzas y reglamentos de forma más extensa? Accede en el portal de Datos Abiertos del AOC y explora todos los datos, combínalas, expórtalas, etc. Más información en este enlace.

Ordenanzas fiscales

NúmeroNombre de la ordenanzaFechaDocumento
1Impuesto de bienes inmuebles
2Impuesto de vehículos de tracción mecánica
3Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos
5Tasa de expedición de documentos
6Tasa escudo municipal
7Tasa licencia de autotaxi
8Tasa de apertura de establecimientos
9Tasa cementerio
11Tasa de basura
12ICIO
13Tasa licencia urbanística
14Tasa de ocupación de terrenos de uso público con paradas
15Tasa de uso privativo o aprovechamiento especial del suelo
16Entrada de vehículos
17Tasa por la prestación del servicio de voz pública
18Tasa ocupación terrenos uso público con mesas, sillas y otros elementos
19Tasa instalación quioscos a la vía pública
20Tasa ocupación terrenos con mercancías, material de construcción, escombros
21Tasa suministro de agua, gas y electricidad
22Impuesto sobre actividades económicas
23Tasa de alcantarillado
28Tasa hogar de niños y comedor escolar
32Tasa licencia primera ocupación
35Tasa servicios culturales
36Inmovilización de vehículos
38Tasa del Servicio Municipal de Atención Integral Personas Mayores (Saiar) de l'Ampolla
39Zona azul
40Precio público de basura comercial
41Tasa de estacionamiento de vehículos para personas con movilidad reducida
42Tasa Uso Instalaciones Municipales