Normativa Muncipal

Normativa Muncipal

Reglaments, ordenances i ordenances fiscals

Ordenances reguladores i reglaments

DescripcióDataDocument
Ordenança reguladora núm. 34 sobre la Tinença d'Animals Domèstics26/06/2023
Planejament urbanístic
Reglament de zones d'estacionament amb horari limitat (zona blava) i del pàrking municipal del Barranc de Cervera
Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027
Pla d'acció per l'energia sostenible i el clima (PAESC)
Ordenança reguladora de la cessió de divers material (carpes, micròfons, taules, cadires etc.), de propietat municipal per a ús particular
Reglament del cementiri municipal
Ordenança de venda no sedentària
Ordenança reguladora de l'ús, seguretat i conservació de les platges i altres espais naturals litorals
Convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió
Reglament del servei d'abastament d'aigua potable
Reglament de participació ciutadana
Pla de disposició de fons
Reglament d'ús de les instal·lacions i equipaments municipals
Pla local de joventut
Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries
Pla de desplegament de xarxa de fibra òptica - FTTH
Mesures adoptades per la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
Pla de protecció civil
Ordenança municipal de bon govern
Pla economicofinancer
Reglament de la Llar d'Infants La Marinada
Ordenança municipal reguladora de les activitats econòmiques sotmeses a comunicació prèvia declaració responsable
Consulta pública prèvia sobre un projecte de nova Ordenança d'obertura d'establiments i control d'activitats
Reglament del cos de la Guàrdia Municipal
Reglament orgànic parcial
Ordenança reguladora de l'ocupació comercial de la via pública
Bases reguladores de l'atorgament de subvencions de l'Ajuntament i del Patronat Municipal de Turisme i Esports
Dades de caràcter personal: reglamentació i fitxers
Reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals
Reglament municipal del SAIAR
Vols consultar altres ordenances i reglaments de forma més extensa? Accedeix al portal de Dades Obertes de l'AOC i explora totes les dades, combina-les, exporta-les, etc. Més informació en aquest enllaç.

Ordenances fiscals

NúmeroNom de l'ordenançaDataDocument
1Impost de béns immobles
2Impost de vehicles de tracció mecànica
3Impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans
5Taxa d'expedició de documents
6Taxa escut municipal
7Taxa llicència d'autotaxi
8Taxa d'obertura d'establiments
9Taxa cementiri
11Taxa d'escombraries
12ICIO
13Taxa llicència urbanística
14Taxa d'ocupació de terrenys d'ús públic amb parades
15Taxa d'ús privatiu o aprofitament especial del sól
16Entrada de vehicles
17Taxa per la prestació del servei de veu pública
18Taxa ocupació terrenys ús públic amb taules, cadires i altres elements
19Taxa instal·lació quioscos a la via pública
20Taxa ocupació terrenys amb mercaderies, material de construcció, runes
21Taxa subministrament d'aigua, gas i electricitat
22Impost sobre activitats econòmiques
23Taxa de clavegueram
28Taxa llar d'infants i menjador escolar
32Taxa llicència primera ocupació
35Taxa serveis culturals
36Immobilització de vehicles
38Taxa del Servei Municipal d'Atenció Integral Persones Grans (Saiar) de l'Ampolla
39Zona blava
40Preu públic d'escombraries comercials
41Taxa d'estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
42Taxa Ús Instal·lacions Municipals