InfoParticipaInfoParticipa

InfoParticipa

Indicadors InfoParticipa 2021 (46/52)

Tot seguit es mostra un llistat amb tots els indicadors amb un accés directe cap a la secció del web que conté la informació.

Qui són les i els representants polítics?

1Es dona informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?Complert
2Es dona informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum?Complert
3Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític?Complert
4Es dona informació bàsica sobre les persones representants que formen part del govern: biografia i / o currículum?Complert
5Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: nom i cognoms, foto i partit polític? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)Complert
6Es dona informació bàsica sobre les persones representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)Complert
7Es publiquen les retribucions (mensuals i/o anuals) dels càrrecs electes (govern i oposició)? (en cas que no es percebi cap remuneració, s'explicitarà amb claredat)Complert
8Es publiquen les declaracions d'activitats i béns dels càrrecs electes (govern i oposició)?Complert
9Es publica l'agenda institucional de l'alcalde o alcaldessa?Complert
10Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres del govern (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)?Complert
11Es publiquen al web dades de contacte dels i les membres de l'oposició (correu electrònic i/o twitter i/o facebook i/o pàgina web i/o telèfon...)? (No es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)Complert
Acompliment
100.00 %

Com es gestionen els recursos col·lectius?

12Es dona informació sobre la composició dels òrgans de govern: ple, junta de govern i/o comissions informatives?Complert
13Es dona informació sobre les competències i el calendari de treball d'aquests òrgans de govern?Complert
14Es publica l'organigrama polític complet del mandat vigent amb els noms i cognoms i les seves responsabilitats?Complert
15Es publica el codi de conducta dels membres de la institució, en tant que representants electes i dels càrrecs directius?Complert
16Es publiquen les convocatòries dels plens municipals amb els ordres del dia previs a la celebració?Complert
17Es publiquen les actes del Ple Municipal?Complert
18Es publiquen els acords complerts de la Junta de Govern i/o les actes íntegres quan actuï en delegació del ple? (no es comptabilitzarà en els municipis de menys de 5.000 habitants, que no hagin constituït la Junta de Govern)No complert
19Es publica el Pla de Govern?Complert
20Es publica la normativa municipal?Complert
21Es publica la normativa urbanística?Complert
22Es publiquen totes les resolucions judicials definitives de la institució?Complert
Acompliment
90.91 %

Com es gestionen els recursos econòmics: pressupostos, salaris, contractacions, subvencions...?

23Es publica el Pressupost de l'Ajuntament de l'any en curs i dels organismes autònoms i ens dependents, en el cas d'existir?Complert
24Es publica informació sobre l'execució trimestral del pressupost de l'any en curs?Complert
25Es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades? (en el cas que no se'n facin, dins el període de vigència del pressupost, s'explicitarà amb claredat)Complert
26Es publica informació sobre el compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d'endeutament?Complert
27Es publica la liquidació dels pressupostos d'exercicis anteriors i/o el compte general?Complert
28Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions del personal laboral i funcionari, segons les categories?Complert
29Es publica el llistat i les retribucions del personal directiu, càrrecs de confiança i/o assessors dels grups polítics si és el cas, les seves funcions i el seu currículum? (en els casos en què no n'hi hagi, s'explicitarà amb claredat)
Actualment no hi ha càrrecs de confiança, assessors o directius.
Complert
30Es publica l'oferta de treball de l'ajuntament, el desenvolupament dels concursos públics i els resultats? (en els casos en què no es faci cap convocatòria, s'explicitarà amb claredat)
Al nostre tauler d'anuncis es mostren totes les convocatòries i concursos públics publicats.
Complert
31Es publica l'inventari general del patrimoni de l'ajuntament?Complert
32Es publiquen tots els contractes formalitzats, majors i menors amb tota la informació associada?Complert
33Es publica el període mitjà de pagament als proveïdors?Complert
34Es publiquen les subvencions atorgades, les respectives convocatòries i resolucions? (en els casos en què no es convoquin s'explicitarà amb claredat)Complert
35Es publiquen els convenis signats, especificant les parts, el seu objecte i les obligacions econòmiques que se'n derivin, si és el cas? (en els casos en què no se n'hagi firmat cap, s'explicitarà amb claredat)Complert
36Es publica el cost i les característiques de les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits? (en els casos en què no se'n realitzin, s'explicitarà amb claredat)Complert
Acompliment
100.00 %

Quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió de recursos col·lectius?

37Es publiquen notícies sobre les actuacions del día a dia dels i les membres del govern relacionades amb la gestió?
Es publiquen notícies relatives als membres del govern a la nostra secció de notícies.
Complert
38Es publiquen notícies sobre les actuacions dels i les membres de l'oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern? (no es comptabilitzarà en els casos en què no hi hagi oposició)
Es publiquen les notícies sobre les actuacions dels membres de l'oposició a la secció de notícies.
Complert
39Es publica informació periodística sobre el desenvolupament del ple?Complert
40Es dona informació sobre la història del municipi?Complert
41Es dona informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la diversitat social, activitats econòmiques, culturals?Complert
42S'ofereix al web una agenda d'activitats municipals i ciutadanes?Complert
43Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació?Complert
Acompliment
100.00 %

Quines eines s'ofereixen per a la participació ciutadana?

44Es dona informació específica sobre el Reglament de Participació Ciutadana o altres normes al respecte?Complert
45S'ofereix al web el directori d'entitats i associacions del municipi i/o el registre dels grups d'interès, si és el cas?Complert
46S'ofereixen al web instruments de consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?En construcció...
47S'ofereixen al web els resultats de les consultes i/o de participació sobre temes actuals d'interès local?En construcció...
48S'ofereix al web la Carta de Serveis i els compromisos davant la ciutadania?En construcció...
49Es proporcionen al web instruments per valorar els serveis i per presentar queixes o suggeriments sobre el seu funcionament?Complert
50Es proporcionen al web resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades?En construcció...
51Es facilita el dret d'accés a la informació pública?Complert
52S'informa periòdicament de totes les peticions rebudes i les resolucions emeses de les sol·licituds de dret d'accés?En construcció...
Acompliment
44.44 %